قیمت پودر شارژ کارتریج

قیمت پودر شارژ کارتریج قیمت پودر شارژ کارتریج با توجه به کیفیت و درصد ضایعات آن دارای قیمتهای متفاوتی میباشد ،این پودرها و یا در اصطلاح تونرها اصلی ترین مواد در فرایند چاپ کارتریج میباشند.قیمت پودر شارژ کارتریج نیز از جهات دیگر دارای تفاوت قیمت هستند،این عوامل شامل وزن تونرها ؛کیفیت تونرها،بسته بندی و دیگر عوامل هستند.در زیر به تفکیک این تونرها و مقایسه آنها با قیمت پودر شارژ کارتریج