پرینتر های اداری

پرینتر های اداری در انواع مختلفی وجود دارند که نوع آنها به کاربرد آنها دارد و می توان از یکی از پرینتر های اداری شرکت های Canon-Hp انتخاب کرده چون که این شرکت ها در پرینتر های اداری دارای مدل های زیادی بر اساس طراحی و قدرت هستند که هر کدام از آنها کارایی های خاص خود را دارند به طور مثال  می توان پرینتر Hp 2035  را نام برد