قیمت پرینترهای خانگی

قیمت پرینترهای خانگی: قیمت پرینترهای خانگی با توجه به میزان کارآرایی و خصوصیات چند کاره بودن این پرینترها دارای قیمتهای متفاوتی میباشند .در زمان خرید پرینتر شما باید دقت داشته باشید که احتیاج شما فقط در پرینت میباشد و یا کاراییی های دیگری هم نیاز دارید.چنانچه شما فقط پرینت نیاز داشته باشید باید پرینتر تک کاره خرید نمایید.ولی اگر نیاز به پرینت،اسکن و کپی نیاز دارید باید پرینتر سه کاره